in Home

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ME CARS OUD-BEIJERLAND

  

1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen

 ME Cars en kopers of opdrachtgevers met betrekking tot (mogelijke) koop, reparatie en onderhoud van voertuigen, onderdelen en toebehoren daarvoor, alsmede alle andere door ME Cars te leveren goederen en diensten.

 2. Eventuele inkoopvoorwaarden van de koper/opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  

DEFINITIES

 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 - de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuw of gebruikt voertuig dan  wel van onderdelen en toebehoren daarvoor, alsmede de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten;

- de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;

 

- de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;

- de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;

- de opdrachtgever: degene die de opdrachtnemer opdracht geeft of laat geven tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden of het leveren van diensten;

- de opdrachtnemer: degene die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren.

 

 

KOOP EN VERKOOP

 

Artikel 1 - De aanbieding

1. De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is -indien een termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits het voertuig onverkocht is gebleven.

Artikel 2 - De overeenkomst

De overeenkomst wordt zoveel mogelijk schriftelijk, dan wel elektronisch vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3 - De inhoud van de overeenkomst

In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

- de omschrijving van het voertuig en eventueel in te kopen voertuig, beide met het eventuele toebehoren;

- de prijs van het voertuig op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;

- de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering daarvan;

- de afleveringskosten van het voertuig;

- de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;

- de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde);

- de wijze van betaling.

 

Artikel 4 - Prijswijzigingen/stijging

1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte voertuigen te allen tijde doorberekend.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de even genoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe voertuigen worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

Artikel 5 - Het risico voor het voertuig

1. Het voertuig is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper.

2. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

 

Artikel 6 - Overschrijding van de leveringstermijn

 

1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van het verkochte voertuig of andere goederen dient de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling het verkochte nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

2. Indien de verkoper afhankelijk is van zijn (toe)leveranciers kan koper de overeenkomst pas na 3 maanden vertraging ontbinden.

3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van blijvende overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat een der partijen daardoor schadeplichtig wordt.

4. Koper is zich er van bewust dat verkoper in geval van nieuwe voertuigen afhankelijk is van levering door de importeur en is koper niet tot ontbinding gerechtigd. 

 

Artikel 7 - Annulering

 

1. In geval van annulering is koper gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op ten minste 15% van de koopprijs. In geval van speciaal bestelde, vervaardigde of bewerkte goederen hoeft verkoper geen annulering te accepteren en is hij bevoegd nakoming te verlangen. 

2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien het in te kopen voertuig reeds door de koper aan de verkoper is geleverd.

 

INBOUW, REPARATIE EN ONDERHOUD

 

Artikel 8 - De opdracht

 

1. De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

2. De door opdrachtnemer te leveren prestatie is immer een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. 

3. Ook zonder daartoe gegeven uitdrukkelijke opdracht omvat de opdracht tevens alle noodzakelijke werkzaamheden en leveringen benodigd om het voertuig aan de wettelijke eisen te laten voldoen. De eventuele extra kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 9 - Prijsopgave en termijn

 

1. De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht een opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk een vaste all-in prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de opdrachtnemer contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de opdrachtnemer voor de reeds door hem verrichte (onderzoeks-)werkzaamheden en extern gemaakte kosten. 

2. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen, onder opgave van de beoogde nieuwe datum van aflevering. 

 

Artikel 10 - De rekening

 

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt op eerste verzoek een gespecificeerde rekening afgegeven.

 

Artikel 11 - Stallingskosten

 

Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht het voertuig niet heeft afgehaald, kan de opdrachtnemer een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen. De minimale stallingskosten bedragen € 25,- ex btw per kalenderdag.

 

Artikel 12 - Retentierecht

 

Opdrachtnemer kan het retentierecht uitoefenen op het voertuig, indien en voor zolang als:

- de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan het voertuig niet of niet in zijn geheel voldoet;

- de opdrachtgever de kosten van eerdere door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden aan het voertuig niet of niet in zijn geheel voldoet;

- de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit een contractuele of wettelijke relatie met de opdrachtnemer/verkoper niet of niet geheel heeft voldaan. De opdrachtnemer kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil ter zake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de rechter. 

 

Artikel 13 - Vervangen onderdelen

 

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd of aan de leverancier moeten worden gestuurd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld.

In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de opdrachtnemer, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

 

Artikel 14 - Schadetaxatie

 

Indien de opdrachtnemer een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. De taxatiekosten worden bij voorkeur schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd, bestaande uit het gebruikelijke uurloon en de in redelijkheid gemaakte kosten.

 

GARANTIE

 

Artikel 15 - Garantie op voertuigen en onderdelen/toebehoren

 

1. Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 16 worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten. 

2. Op nieuwe voertuigen en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.

3. Op gebruikte voertuigen verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van garantie of het aanbod van verkoper (gezien de staat, de ouderdom en/of de prijs van het voertuig) uitdrukkelijk zonder garantie is gedaan, hoogstens drie maanden garantie. Geen garantie wordt verstrekt op gebruikte onderdelen, op aan slijtage onderhevige delen alsmede op voertuigen met een aankoopbedrag van minder dan 4.500 EURO of  minder dan 35 % van de oorspronkelijke cataloguswaarde van het voertuig.

4. Op los geleverde gebruikte onderdelen alsmede op door opdrachtgever zelf aangeleverde of voorgeschreven onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten de EU vallen niet onder de garantie op gebruikte voertuigen, tenzij koper aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de EU afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen, inferieure brandstof etc.).

5. Koper/opdrachtgever kan geen rechten op garantie of herstel geldend maken zolang hij niet volledig aan al zijn verplichtingen jegens verkoper/opdrachtnemer heeft voldaan. 

6. Indien een onderdeel binnen de garantietermijn van het voertuig wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van het voertuig ook op dit vervangen onderdeel van kracht (“geen garantie op garantie”).

 

Artikel 16 - Reparatie- en onderhoudsgarantie

 

1. De opdrachtnemer garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van twee maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat het voertuig weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie is beperkt tot het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.

2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties of reparaties die op verzoek van opdrachtgever worden uitgevoerd met gebruikmaking van niet-originele onderdelen.

3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:

a. de opdrachtgever niet uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het constateren van het gebrek de opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis stelt;

b. de opdrachtnemer niet in de gelegenheid wordt gesteld om de gebreken als eerste te onderzoeken en/of alsnog te verhelpen;

c. derden zonder voorkennis of toestemming van de opdrachtnemer werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich buiten Nederland heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere opdrachtnemer verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de opdrachtnemer geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

4. Opdrachtnemer garandeert een correcte werking van geleverde ruilmotoren en de in opdracht compleet gereviseerde motoren gedurende een periode van maximaal 12 maanden vanaf het tijdstip van levering van de ruilmotor c.q. vanaf de datum van de oplevering van de compleet gereviseerde motor. Er geldt hierbij echter een maximum van ofwel 2.000 werkuren van de motor voor stationaire installaties, voertuigen en vaartuigen, ofwel van 20.000 door de motor van een voertuig of vaartuig afgelegde kilometers. Bepalend zal zijn, welk maximum het eerst wordt bereikt.

5. Ten aanzien van een in opdracht compleet gereviseerde motor omvat de garantie hoogstens het opnieuw uitvoeren van onjuist uitgevoerde bewerkingen, alsmede de vervanging van ter zake geleverde onderdelen die tijdens de garantieperiode defect raken. Herstel en/of vervanging van cilinderblokken, cilinderkoppen, brandstofpompen en krukassen die niet door of onder verantwoordelijkheid van het opdrachtnemer zijn uitgevoerd en/of geleverd, valt echter niet onder de garantie, tenzij de defecten te wijten zijn aan door opdrachtnemer onjuist uitgevoerde bewerkingen.

6. Ten aanzien van een ruilmotor omvat de garantie hoogstens het herstellen van defecten die zich tijdens de garantieperiode hebben geopenbaard en aan opdrachtnemer zijn gemeld.

7. De kosten van reparatie, herstel, vervangingen en van het opnieuw uitvoeren van bewerkingen voor rekening van opdrachtnemer zijn beperkt tot maximaal het door opdrachtnemer aanvankelijk voor het betreffende onderdeel of dienst in rekening gebrachte bedrag.

8. Indien sprake is van een onjuiste garantieclaim is opdrachtgever alle door opdrachtnemer ter zake gemaakte kosten verschuldigd tegen de geldende verkooptarieven.

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 17 - De betaling

 

1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/opdrachtnemer zijn brengschulden.

Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van het voertuig of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/opdrachtnemer aangegeven bank- of girorekening.

2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/opdrachtnemer gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks 1% samengestelde rente in rekening te brengen, waarbij een deel van een maand als gehele maand wordt gerekend. 

3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 7 kalenderdagen.

 

Artikel 18 - Eigendomsvoorbehoud

 

1. Het geleverde voertuig of de geleverde onderdelen blijven eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. 

2. Zolang het voertuig niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden. 

3. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van het voertuig gehouden zijn.Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

 

Artikel 19 - Reclames

 

1. Alle vorderingen van koper/opdrachtgever vervallen indien blijkt dat koper/opdrachtgever of niet geautoriseerde derden iets aan het (de) object(en) hebben veranderd of gerepareerd, voor zover dat direct of indirect verband houdt met (het ontstaan van) de klacht, behoudens in het geval dat dit vooraf schriftelijk aan verkoper/opdrachtnemer is gemeld. 

2. Alle vorderingen van koper/opdrachtgever vervallen indien zij niet binnen een jaar na ontstaan van de vordering bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

3. Alle vorderingen van koper/opdrachtgever vervallen indien koper/opdrachtgever niet omgaand bij (af)levering heeft gereclameerd over zichtbare of kenbare gebreken dan wel uiterlijk binnen 7 dagen nadat het voertuig elders is gekeurd en het gebrek aan het licht is gekomen.  

 

Artikel 20 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding

 

1. Verkoper/opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan personen of goederen, alsmede enige indirecte of bedrijfsschade, welke dan ook, zoals gederfde winst, productieverlies, kosten in verband met productiestilstand of vertraging, meerkosten van aankoop elders, heropbouw, vervangend vervoer, kortingen en/of boetes, ontstaan door onjuiste leveringen of gebreken in de door hem geleverde zaken of uitgevoerde diensten.

2. Verkoper/opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ondergeschikten of de derden waarvan hij zich bedient, tenzij de schade rechtstreeks voortvloeit uit zijn werkinstructies.

3. Verkoper/opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of kosten van vervangend vervoer.

4. Iedere verplichting tot vergoeding van schade door verkoper/opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, doch maximaal de helft van het bedrag (zonder BTW) dat met de desbetreffende overeenkomst is gemoeid, met een maximum van € 5.000,--. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen exclusief BTW dat voor één jaar is bedongen.

5. Ieder recht op vergoeding van schade vervalt, indien koper/opdrachtgever verkoper/opdrachtnemer niet binnen 14 dagen na ontdekking van de schade, of nadat deze redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden, schriftelijk aansprakelijk heeft gehouden. Ongeacht het moment van ontdekking vervalt ieder recht op schadevergoeding 12 maanden na de levering of de stilzwijgende of uitdrukkelijke kennisgeving, dat de te verrichten diensten zijn uitgevoerd.

6. Van verkoper/opdrachtnemer en de door hem bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden kan tezamen geen hogere schadevergoeding verkregen worden dan maximaal van verkoper/opdrachtnemer alleen verkregen kan worden.

7. Koper/opdrachtgever vrijwaart verkoper/opdrachtnemer tegen vorderingen van derden tot vergoeding van schade die veroorzaakt zou zijn wegens door verkoper/opdrachtnemer aan koper/opdrachtgever geleverde zaken of diensten.

 

Artikel 22 - Persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden door verkoper/opdrachtnemer verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens of de opvolger daarvan (WBP). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/opdrachtnemer de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnende persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden, waaronder de importeur van een merk voertuig, ten behoeve van direct marketingactiviteiten voor voertuigen. De autogegevens kunnen worden opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale Autopas. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de WBP ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever bij verkoper/opdrachtnemer aan te tekenen verzet.

 

Artikel 23. Vervangend vervoer

 

1. De kosten van vervangend vervoer komen voor rekening van koper/opdrachtgever. 

2. Koper/opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle schade aan, verlies van, of boetes tijdens gebruik van een door verkoper/opdrachtnemer ter beschikking gesteld (vervangend) voertuig. 

3. Koper/opdrachtnemer wordt geacht het vervangende voertuig schoon, onbeschadigd en afgetankt ter beschikking gesteld te hebben gekregen en dient het in diezelfde staat in te leveren.

 

 

 

versie 2016